ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้เปิดการประชุม สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพิจารณาการแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์