1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอำพร-หน้าวัดบ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 298,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
    (โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอำพร-หน้าวัดบ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.33 เมตร ลึก 0.42 เมตร ยาว 205 เมตร  ตามแบบ อบต.หนองขามกำหนด
5. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 245,400.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า
  6.2 แบบประมาณแสดงปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 หน้า
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  7.1 นายเชาวลิต หูชัยภูมิ  ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น              ประธานกรรมการ
  7.2 นางปาริชาติ ศรีวิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         กรรมการ
  7.3 นายธีรศักดิ์ สมานกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม