1. ชื่อโครงการ ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเสี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 305,600.- บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
    (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหยาด ชัยสามหมอ ไปบ้านป่าเสี้ยว บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ตามแบบมาตรงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-203
5. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 305,600.- บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  6.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 หน้า
  6.2 แบบประมาณแสดงปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 หน้า
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  7.1 นายเชาวลิต หูชัยภูมิ  ตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น              ประธานกรรมการ
  7.2 นางปาริชาติ โนนยะโส ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         กรรมการ
  7.3 นายธีรศักดิ์ สมานกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการ
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม