กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
นางสาวรุนณี แลไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผนประสานงาน การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยาธรรมชาติอื่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้
                  1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานสุขาภิบาลทั่วไป - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
                  2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประกอบด้วย งานอนามัยชุมชน - งานป้องกันยาเสพติด - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
                  3. งานรักษาความสะอาด ประกอบด้วย งานรักษาความสะอาด - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย - งานส่งเสริมและเผยแพร่
                  4. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                  5. งานบริการสาธารณสุข
                  6. งานควบคุมโรค

บุคคลากรภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

พนักงานส่วนตำบล

นางปาริชาติ โนนยะโส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวนิตยา อุดน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุชาติ คุณประทุม
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
นายณัฐชยาชัย แจ่มมะณี
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
นายไพฑูรย์ แสงศาลาศรี
คนงานทั่วไป
นายบัวเรียน ชาญเขว้า
คนงานประจำรถขยะ
นายสันต์ ต่อพงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมพาน รอบรู้
คนงานประจำรถขยะ
นายประดิษฐ อุดน้อย
คนงานประจำรถขยะ
นายสมใจ เกณฑ์พล
คนงานประจำรถขยะ
นายเกรียงไกร ผาสุข
คนงานประจำรถขยะ


รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม