แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)

   ประกาศ อบต.หนองขาม เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2560

  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561
viewfile