ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นตำบลหนองขาม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ และปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562