ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต

          ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
          ช่องทางที่ 1  กล่องข้อความของ facebook อบต.หนองขาม https://www.facebook.com/tbnongkham/
          ช่องทางที่ 2  ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          ช่องทางที่ 3  ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-756
          ช่องทางที่ 4  ทางโทรสารหมายเลข 044-109-756
          ช่องทางที่ 5  ร้องเรียนด้วยตนเอง : ณ งานรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
          ช่องทางที่ 6  ทางไปรษณีย์ : จ่ายหน้าซองถึง งานรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ 12 บ้านงิ้วงาม ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
          ช่องทางที่ 7  ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์คลิก แจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุจริต ออนไลน์

     2. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน