กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายคณารักษ์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  
 

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนและพัฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
                  1. งานบริหารการศึกษา ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานประสานกิจกรรม งานส่งเสริมการศึกษา งานบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานติดตามและประเมินผล
                  2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานศูนย์เยาวชน งานการกีฬา งานฝึกอบรมพัฒนาการ งานส่งเสริมศาสนา งานศูนย์วัฒนธรรม งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
                  3. งานกิจการโรงเรียน
                  4. งานการศึกษาปฐมวัย

1.บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้บริหาร

นายคณารักษ์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

พนักงานส่วนตำบล

นายอานนท์ คำโน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จ.ส.อ.วิทยา กลางวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายชานนท์ หิรัญคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจรัญ เขียวน้อย
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอรวรรณ ภาคฤทธิ์
คนงานทั่วไป

2.โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา

2. โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา

ผู้บริหาร

-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา
(ผู้อำนวยการสถาศึกษา)

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

นางจริยา งามชัด
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจุรีรัตน์ พิลาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุธาสินี ประจำเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวุฒิไกร จ้อยภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิโรจน์ สิทธิโคตร
ครูชำนาญการ
นางปริยากร ศาสนา
ครูชำนาญการ
นายสมภาพ บุญโส
ครูชำนาญการ
นายศิรประสงค์ หมื่นสีดา
ครูชำนาญการ
นายโกสินทร์ บุญทะระ
ครูชำนาญการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนพดล ผาจันทร์
ผู้ช่วยครู
นายโกสิทธ แม่เขียว
ผู้ช่วยครู
นายเกรียงศักดิ์ บุตรจันทร์
ผู้ช่วยครู
นางสาวพจนี ชุมพล
ผู้ช่วยครู
นางสาววินิจตา สิงห์หลง
ผู้ช่วยครู
นายไกรวิชิต โพธิ์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัชชัย ชมนาวัง
ภารโรง
นายเกียรติศักดิ์ ทองดี
คนงานทั่วไป

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

พนักงานครู อบต.

ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวฉายสิริ เหล่าคนค้า
ครู
นางสาวนัยนา พิมพ์สราญ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวสินจัย นาคคำ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางจิราภรณ์ ขะจรสมบัติ
ครู
นางสมพร พาพลงาม
ครู
นางสาวมาลัย รอบรู้
ครู
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางบุษบา เกษทองมา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวฉันทนา เย็นเขียว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางพรจิตร สินทม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวกานต์มณี ศรีภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวนวลนภา น้อยบัวทิพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอดิเรก แสนตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวขนิษฐาน รอบรู้
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวฐิติกานต์ จำปาเทศ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

4. โรงเรียนอนุบาลหนองขาม

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลหนองขาม

พนักงานครู อบต.

ว่าง
ผู้อำนวยการสถาศึกษา
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
นางสาวศรวณีย์ ถามูลเรศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพร หิรัญคำ
ครูชำนาญการ
นางสำเร็จ ตุนชัยภูมิ
ครูชำนาญการ
นายสิทธิพัฒน์ คงสตรี
ครูชำนาญการ


รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม