ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

     ท่านสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 ช่องทางที่ 1 กล่องข้อความของ facebook

 ช่องทางที่ 2 ทางอีเมล์

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ช่องทางที่ 3 ทางโทรศัพท์

  044-109-756

 ช่องทางที่ 4 แจ้งขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเอง

 ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองขาม ม. 12 บ้านงิ้วงาม ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

 ช่องทางที่ 5 ทางไปรษณีย์ จ่ายหน้าซองถึง

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองขาม หมู่ที่ 12 บ้านงิ้วงาม ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

 ช่องทางที่ 6 ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์คลิก