นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 
Website Security Policy of Nongkham Subdistrict Administrative Organization
 
จัดทำเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ และใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
         - Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
         - Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
         - Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีจึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
         - Auto Log off ในการใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามหลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
         แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ
         - ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน และควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
         - ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่อง และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
         - ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker