ฝ่ายบริหาร


ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุเทพ เหล่าขุนค้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เบอร์โทรศัพท์:086-071-2714

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางจำเนียร กล้าสงคราม
รองนายก อบต.หนองขาม คนที่ 1
โทร:087-952-2230

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิญโย ชำนาญ
รองนายก อบต.หนองขาม คนที่ 2
โทร:093-118-0569

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวปิยนุช จีนสำโรง
เลขานุการนายก อบต.หนองขาม
โทร:087-880-5160

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร:087-219-8969

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณิชนันทน์ โคตชาดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร:081-064-2409

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางยุวดี จันทรภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:089-285-1373

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเชาวลิต หูชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:089-427-9142

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรุนณี แลไธสง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม

โทร:085-162-6462

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายคณารักษ์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร:098-104-9406

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปาริชาติ โนนยะโส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โทร:093-887-9118ฝ่ายนิติบัญญัติ


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

นายอานนท์ เจริญฤทธิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เบอร์โทรศัพท์:088-347-3253

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

นายไสว เกณฑ์พล
รองประธานสภา อบต.หนองขาม
โทร:061-045-0214

เลขานุการสภา อบต.หนองขาม

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู
เลขานุการสภา อบต.หนองขาม
โทร:087-219-8969

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 1

นายอานนท์ เจริญฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 1

โทร:088-347-3253

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2

นายไสว เกณฑ์พล
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 2

โทร:061-045-0214

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 3

นางกิตติ แก้วดี
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 3

โทร:064-030-8784

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 4

นางสมภาร ผาสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 4

โทร:062-263-0713

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 5

นายไตรรัตน์ ศิริวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 5

โทร:093-371-0715

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 6

นางลุน คำชมภู
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 6

โทร:087-059-6863

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 7

นางผาสุก เหม็งกูล
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 7

โทร:099-935-9195

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 8

นายอาคม เชื้อสกล
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 8

โทร:065-814-8677

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 9

นางสาวนงค์รัก อิ่นอ้อย
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 9

โทร:089-036-5358

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 10

นายบุญมี ทวีทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 10

โทร:092-481-4765

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 11

นางกองศิล แนวถาวร
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 11

โทร:092-317-9447

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 12

นายสมศักดิ์ พานอ้น
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 12

โทร:082-140-3975

สมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 13

นางลานดร มองฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หนองขาม
เขตเลือกตั้งที่ 13

โทร:081-940-1747