วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองขามเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

   “พัฒนา สามัคคี เพื่อพี่น้องชาวหนองขาม”

ยุทธศาสตร์

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

เป้าประสงค์

   1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
   2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
   4. มีการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. การศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
   6. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และความสามัคคี
   7. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

   1. ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
   2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคมสงเคราะห์
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน
   4. ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
   5. จำนวนระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชน
   6. จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
   7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม
   8. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์
   9. ขีดความสามารถในการกำจัดขยะมีเพิ่มขึ้นได้มาตรฐาน
   10. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
   11. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ้นหลัง
   12. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชานชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย

   1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
   2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
   4. มีการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และความสามัคคี
   6. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

   1. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
   2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
   3. พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
   5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   6. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
   8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
   9. อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี อันดีงาม อยู่คู่สังคม
   10. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
   11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
   12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน การนำแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลย และนวัตกรรม บนพื้นฐานการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมการมีส่วนร่วม เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง