กองช่าง

นายเชาวลิต หูชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจ การออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ การจัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การพัฒนาระบบชลประทาน ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของท้องถิ่นในอนาคต กำหนดรูปแบบการจัดวางผังเมือง ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารในพื้นที่ การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน การยกเลิกใบอนุญาต งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย จัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
                  1. งานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างและบูรณะถนน - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ - งานข้อมูลก่อสร้าง
                  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร ประกอบด้วย งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร - งานออกแบบและบริการข้อมูล
                  3. งานประสานสาธารณูปโภค ประกอบด้วย งานประสานกิจการประปา - งานไฟฟ้าสาธารณะ - งานระบายน้ำ
                  4. งานผังเมือง ประกอบด้วย งานสำรวจและแผนที่ - งานวางผังพัฒนาเมือง - งานควบคุมทางผังเมือง

บุคคลากรภายในกองช่าง

ผู้บริหาร

นายเชาวลิต หูชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

พนักงานส่วนตำบล

-ว่าง-
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอนุชา โชคเหมาะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธวัชชัย คำสัน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสราวุธ คำดี
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์(รถกระเช้าไฟฟ้า)


รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม