แจ้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นรุกล้ำทางสาธารณะ
โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรืออาจเกิดอันตราย หรือไม่ปลอดภัย
Drag and drop files here or Browse
Drag and drop files here or Browse