อบต.หนองขาม ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ยึดมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

         นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นบริหารงานบนฐานความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
 

 

 

 

 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563