เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มีการประชุมเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                  นำโดยนายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางในการนำหลักธรรมาภิบาล ไปปฏิบัติในการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) และส่งเสริมและผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม