อบต.หนองขาม ประกาศเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ยึดมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล

         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นบริหารงานบนฐานความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
 

 

 

 

 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564