องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต

           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมี ทัศนคติค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564