ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อบต.หนองขามได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำหนองขาม เป็นประธาน โดยมีรองนายก อบต.หนองขาม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม กำนันตำบลหนองขาม ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ พร้อมด้วย อปพร. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดดำเนินการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565
ประชุมประชาคม
ประชุมประชาคม
ประชุมประชาคม
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 04 เมษายน 2565