เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีทัศนคติค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมี นายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน