ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ได้จัดกิจกรรม "เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)"
.
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ เยาวชน ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายของสังคม และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
.
โดยใช้เส้นทางในหมู่บ้านหนองมะเขือใหม่(หมู่ 13)-บ้านหนองมะเขือ(หมู่ 5)-บ้านหนองตานา(หมู่ 4)
.
นำโดย นายสุดใจ กล้าสงคราม นายก อบต.หนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.หนองขาม นักเรียน และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองขาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.หนองขาม เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านจราจร
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)