โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ .
..วันที่ 5 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยการนำของนายสุดใจ กล้าสงคราม นายก อบต.หนองขาม ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจิตอาสาฯ ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดจันทรังษี หมู่ที่ 1 พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมวันดินโลก มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชต่างๆ.
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ