วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือและเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองขาม เพื่อเป็นการบรรเทาความ-เดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน เป็นการส่งเสริมการรู้จักเสียสละ รู้จักแบ่งปัน มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยความเต็มใจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
วันต่อต้านยาเสพติดโลก