ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยนายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้นำจิตอาสาพร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองขาม เพื่อช่วยเหลือ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ มีความโอบอ้อมอารี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใช้ความสามารถที่มีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
วันต่อต้านยาเสพติดโลก