ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เสียภาษีภายใน สิงหา นี้

เกษตรกรรม อัตราภาษี "เกษตรกรรม"

#ไม่ต้องเสียภาษี 3 ปี (2563-2565)

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.เป็นบุคคลธรรมดา

3.ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกษตรกรรม

และปี 2566 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 50 ล้านบาท

ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ถือว่าใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็น "เกษตรกรรม"

นิติบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้นทุกกรณี

อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยละ 0.01 (ล้านละ 100 บาท)

พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ  "เกษตรกรรม"

- ทำไร่ ทำสวน ทำนา

- แปลงผัก บ่อปลา พืชสมุนไพร

- พื้นที่รอปรับปรุง พื้นที่รอหว่านเม็ดพืช

- ลานตากผลผลิตเกษตร

- โรงเก็บผลผลิตเกษตร โรงเก็บเครื่องมือทางการเกษตร

#ภาษีไม่ยาก เพียงแค่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง--ใหม่

เริ่มใช้จริง วันที่ 1 มกราคม 2563

โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน สิงหาคม 2563

หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม หมู่ 12 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โทร. 044-109-756   มือถือ 081-9960249

 

 

 

 

 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563