ประกาศสอบ/เอกสารสอบ รายชื่อผู้มายื่นซอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๑.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๕๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ตามแบบมาตรฐาน ประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน แบบที่ สถ.ศพด.3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(แบบตอกเสาเข็ม)
๔.ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๓๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนสามร้อยบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๕.๑ ปร.๔ ปร.๕
  ๕.๒ ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.๓
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๖.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ ประธานกรรมการ
  ๖.๒ นาสาวรุนณี แลไธสง กรรมการ
  ๖.๓ นายคณารักษ์ ประจำเมือง กรรมการ/เลขานุการ