ประกาศสอบ/เอกสารสอบ
๑.ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 1 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ     กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      ๑๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงาน 
 โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 1
๔.ราคากลางคำนวน  ณ วันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘        เป็นเงิน   ๑๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง 
   ๕.๑ ปร.๔ ปร.๕
   
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
   ๖.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ     ประธานกรรมการ
   ๖.๒ นางธิดาวรรณ เพ็ชรพูน    กรรมการ
   ๖.๓ นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร  กรรมการ