ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ชื่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง
7,656,000.00


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม