ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง ในตำบลหนองขาม

ข้อมูลเชิงสถิติจำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง ในตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  (ข้อมูล ณ  มิถุนายน 2566)  

ประเภท
ต.ค.65
พ.ย.65
ธ.ค.65
ม.ค.66
ก.พ.66
มี.ค.66
เม.ย.66
พ.ค.66
มิ.ย.66
ก.ค.66
ส.ค.66
ก.ย.66
1. ผู้สูงอายุ
1,225
1,228
1,229
1,234
1,246
1,238
1,242
1,243
1,240
 
 
 
2. ผู้พิการ
296
299
300
305
307
319
324
329
361
 
 
 
3. ผู้มีภาวะพึ่งพิง
-
-
-
-
-
-
 
121