อบต.หนองขาม ได้เข้าร่วมเปิดงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรค 2562 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562
                 นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 14 กันยายน 2562