อบต.หนองขาม ได้เข้าร่วมเปิดงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562
                 นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันดำเนินงานในการพัฒนาให้ครอบคลุมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของศูนย์เด็กเล็กได้คุณภาพและมาตรฐาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 15 กันยายน 2562