โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ คนชัยภูมิ ลดพุง ลดโรค Action 3 อ. 2 ส. เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดอบรม โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ คนชัยภูมิ ลดพุง ลดโรค Action 3 อ. 2 ส. พื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โทษของการดื่มสุราและสูบบุหรี่รวมไปถึงการจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ที่ถูกต้องและการจัดการสุขภาพหรือดูแลสุขภาพตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 25 กันยายน 2562