โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัดอบรม โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร แก่เกษตรกรผู้ที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว เพื่อตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรที่มีผลต่อสุขภาพและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 27 สิงหาคม 2562