โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดอบรม โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ หลอดเลือดดี ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 18 – 26 กันยายน พ.ศ. 2562
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดอบรม โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ หลอดเลือดดี แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.หนองตานา เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกจากเบาหวาน โรคไตเสื่อม ไตวายจากเบาหวาน ปลายประสาทเสื่อม จากเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบตันจากโรคความดันโลหิตสูง การวินิจฉัยเบื้องต้นและส่งต่อที่สงสัยรายใหม่เพื่อจะได้รักษาในขั้นตอนต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 26 กันยายน 2562