โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัด โครงการคัดกรองหลอดเลือดดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามรูปแบบ คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุงลดโรค เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัด โครงการคัดกรองหลอดเลือดดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามรูปแบบ คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุงลดโรค แก่ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ดำเนินการ ได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ได้รับการตรวจเพื่อได้ดูแลสุขภาพตัวเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 27 สิงหาคม 2562