บ้านหนองแห้ว เขตรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
                  บ้านหนองแห้ว เขตรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้หมู่บ้านหนองแห้วปราศจากโรคไข้เลือดออก ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่ และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วยการดำเนินงานควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคโดยการรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันในการควบคุมป้องกันโรคที่ยั่งยืน เช่น การรณรงค์ การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 7 สิงหาคม 2562