โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2562
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านหนองตานา มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 18 กันยายน 2562