โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อายุ 16 – 19 ปี เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงงิ้ว ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อายุ 16 – 19 ปี แก่ตัวแทนวัยรุ่นอายุ 16 – 19 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยในอนาคต การเสริมสร้าง ค่านิยมกับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรัก และเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 19 กันยายน 2562