โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้จัดอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้จัดอบรม โครงการอบรมเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านโนนงิ้วได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกก็จะทำให้อัตราการเกิดโรค , อัตราการป่วยและอัตราการตายจากโรคมะเร็งลดลง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565