โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้จัด โครงการตรวจคัดกรองหลอดเลือดดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนงิ้ว ได้โครงการตรวจคัดกรองหลอดเลือดดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ดำเนินการ ได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง พร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ได้รับการตรวจเพื่อได้ดูแลสุขภาพตัวเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565