โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตานา ได้จัด โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ/หลอดเลือดดี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตานา ได้จัดโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ/หลอดเลือดดี เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองหลอดเลือดดี(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565