พระราชบัญญัติ   
ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม