ประกาศ อบต.หนองขาม เรื่อง ใช้คู่มือสำหรับประชาชนฯ
 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การช่วยเหลือสาธารณภัย

การช่วยเหลือสาธารณภัย

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

การขอใช้ห้องประชุม

การขอใช้ห้องประชุม

การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์

การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์

การขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

การขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์

แจ้งขออนุญาตขุดดินถมดิน

แจ้งขออนุญาตขุดดินถมดิน

การขอนุญาตก่อสร้าง

การขอนุญาตก่อสร้าง