แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)

   ประกาศ อบต.หนองขาม เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2560

  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560