ข้อมูลเชิงสถิติของ อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

การบริการ
จำนวนผู้รับบริการ
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  82 ราย
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  16 ราย
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  0 ราย
4. การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่)
  7 ราย
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
  1 ราย
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
  2 ราย
7. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
  1 ราย
8. การแจ้งขุดดิน ถมดิน
  19 ราย
9. การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  32 ราย
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  0 ราย
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  0 ราย
10. การรับชำระภาษีป้าย
  31 ราย
12. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  0 ราย
13. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
  196 ราย
14. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
  20 ราย
รวม
  407 ราย

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

ที่
ประเภทการ้องเรียน/ข้อกล่าวหา
จำนวน(ราย)
อยู่ระหว่างสอบ
ข้อเท็จจริง
อยู่ระหว่าง
สอบสวนทางวินัย
ยุติเรื่อง/
ไม่มีมูล
ลงโทษ
ทางวินัย
ลงโทษ
ทางแพ่ง
ลงโทษ
ทางอาญา
อื่น ๆ
ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต-