ข้อมูลเชิงสถิติของ อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  (ข้อมูล ณ 30 เมษายน)  

การบริการ
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64
ก.ย.64
รวม
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9
39
1
32
10
4
1
 
 
 
 
 
96
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
-
1
1
2
4
4
-
 
 
 
 
 
12
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
0
4. การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่)
1
1
-
1
3
2
-
 
 
 
 
 
8
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
0
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
-
-
-
1
-
-
-
 
 
 
 
 
1
7. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1)
-
-
-
1
-
-
-
 
 
 
 
 
1
8. การแจ้งขุดดิน ถมดิน
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
0
9. การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
3
-
1
1
1
1
-
 
 
 
 
 
7
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
0
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
0
10. การรับชำระภาษีป้าย
-
-
-
-
20
15
-
 
 
 
 
 
35
12. การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-
-
-
-
-
-
7
 
 
 
 
 
7
13. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
-
-
4
-
-
-
-
 
 
 
 
 
4
14. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
-
3
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
3
รวม
13
44
7
38
38
26
8
 
 
 
 
 
174

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

ที่
ประเภทการ้องเรียน/ข้อกล่าวหา
จำนวน(ราย)
อยู่ระหว่างสอบ
ข้อเท็จจริง
อยู่ระหว่าง
สอบสวนทางวินัย
ยุติเรื่อง/
ไม่มีมูล
ลงโทษ
ทางวินัย
ลงโทษ
ทางแพ่ง
ลงโทษ
ทางอาญา
อื่น ๆ
ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์
 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่-