การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          ข่าวประชาสัมพันธ์
          ข่าวกิจกรรม อบต.

O8-O10 : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   O8 Q&A
          Web broad
   O9 Social Network
          Facebook
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O11-O13 : การดำเนินงาน

  O11 แผนดำเนินงานประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
           O12.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
           O12.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
           O13.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
           O13.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O30: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต