การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
          ข่าวประชาสัมพันธ์
          ข่าวกิจกรรม อบต.

O8-O9 : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   O8 Q&A
          Web broad
   O9 Social Network
          Facebook

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O32-O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          ประชุมประชาคมตำบลหนองขาม ประจำเดือน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34-O35 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O34 นโยบายไม่รับของขวัญ No gift Policy
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          กิจกรรมที่ 1
          กิจกรรมที่ 2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          กิจกรรมที่ 1
          กิจกรรมที่ 2

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต